Çocuk anne babanın sırrıdır

İnsan, kalp ve kafasını Kur’an’dan uzak tuttuğu için Kur’an müessir olmamaktadır. Hislerini Kur’an’a karşı yabanileştiren, his, fikir ve kalp aleminde o ilahi hitaba yer ayırmayan insan elbette Kur’an’dan nasipsizdir.

Bana hakaret etmeyin, benim de bir onurum var!

Anne ve baba olarak gençlerin öz sayg›s›n› harap edecek tav›r ve sözlerden kaçınmalıyız. Ebeveynin düflünmeden sarf ettiği sözler, gençlerde büyük yıkımlara sebep olabiliyor. Bu ykımlar da peflinden pek çok problem getirebiliyor.

Çocuklarımıza Sahabeyi sevdirmeliyiz

Evimizin bafl köflesinde Kur’an-› Kerim, Resûl-i Ekrem’in siyeri ve ashab-› kiram›n hayat›na ait kitaplar› bulundurmak ve çocuklar›m›z›n gönüllerinin onlarla beslenmesini sa€lamak, tarihî kahramanlar›m›zla onlar›n gönüllerini, gözlerini açmak…

Bebeğim sarılık oldu!

Dr. Anne Kana rengini veren ve oksijen taşıyan yapılara hemoglobin denir. Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarların) ana yapısını oluşturan maddedir. Alyuvarların vücuttaki ömrü yaklaşık 120 gündür. 120 gün sonrasında…

Ders çalışma ortamı nasıl olmalıdır?

: Bir ö€rencinin okuldaki baflar›s›n› belirleyen en önemli konu, çal›flma alan›n›n ders çal›flmaya müsait olmas›d›r. Bu alan›n uygunlu€u, derse ayr›lan sürenin çok daha verimli geçmesi anlam›na gelir. Bu sebeple ö€renci veya ailelerin…

İsmail doğmuşum ben!

Hazreti Sara durmadan dualar ediyor, Rabb’ine yalvarıyordu: “Allah’ım! Ben Sana ve peygamberin İbrahim’e iman ettim. Ben hayatım boyunca namusumu korudum. Ne olursun ya Rabbi, beni bu zalimden uzak tut! Beni onun kötülüklerinden muhafaza…

Asrın ruh ve beyin mimarı: Bediüzzaman

Onun ihlâs ve samimiyet kokulu risalelerini okuyanlar birer münevver oldular. Hem münevver oldular hem de bu masum ve müspet nur mayasını beşer çapında karmak için yollara düştüler. Üstadlarının “Kardeşlerim, inayet altındayız.” senedini…
error: Tüm içerik teliflidir. Kopyalanması yasaktır.