“Allah (cc) Hizmeti, dünyaya tohum gibi saçmıştır”

Mehmet Ali Şengül: Budanan ağacın daha canlı hale gelmesi ve daha iyi meyve vermesi gibi; Cenâb-ı Hak da Anadolu’da yoğunlaşan bu Hizmeti, dünyanın her tarafına tohum gibi saçmıştır.

0 1.525

Hizmet nedir?

Hizmet, Allah’ın rızasına kilitlenmiş, iman ve Kur’an hizmetine kendini adamış gönüllüler hareketidir. Hizmet insanının en önemli vazifesi; Allah’ı tanıyıp, tanıtmaları ve sevip, sevdirmeleridir. Bu şekilde O’nun rızasını kazanmaktır. Bunlar, maddî-manevî bütün imkânlarını, insanların ahiret hayatlarını kurtarmaya kendilerini adamış hasbî, fedakâr, muhlis, hiçbir beklentisi olmayan kahramanlardır. Kendilerine büyük kötülük yapanlar dâhil, -liyâkatı olan hiçbir Allah kulunun- Cehenneme girmelerine vicdanları razı değildir.

Hizmet hayatımıza ne kattı?

Hizmet, her şeyden evvel, milyonlarca insanın Allah’ı tanımasına ve imanlarının kurtulmasına vesile olmuştur. Aynı zamanda dünyaya niçin geldiğimizi, aslî vazifemizin ne olduğunu, israf edilmemesi gereken uzuvların ve latifelerin kıymetini hatırlattı, onları nerde ve nasıl kullanacağını öğretti.

Bir de kabrin bir metrelik çukur olmadığını, onun Cennete veya Cehenneme açılan bir kapı olduğunu, aynı zamanda bir amel sandığı bulunduğunu, dünyada oraya yatırım yapılması gerektirdiğini öğretti.

Küfr-ü mutlaka karşı amansız mücadelesi ve sarsılmaz imanıyla tanıdığımız Üstad Hazretleriyle başlayan Hizmet, küfür adına ülkeyi ve milleti tehdit eden nice nesillerin imanının kurtulmasına vesile olmuş, ülkeyi küfr-ü mutlaka -biiznillah- teslim etmemiş ve dünyanın da kısmen bu tehlikeden kurtulmasına sebep olmuştur.

Şayet, küfrü mutlaka geçit vermeyen, bellerini kıran günümüze kadar devam eden bu hizmet olmasaydı; ülke şimdiye kadar çoktan büyük bir tehlikeye maruz kalabilirdi. Ne gariptir ki, buna engel olanlardan bugün sanki suç işlemişler gibi intikam alınmaktadır.

O günden bugüne fırsat verilmek istenmeyen bu Hizmeti, kendileri ve fikirleri adına en büyük engel gördüklerinden, bir türlü hazmedemedikleri bu davanın önünü almaya, engel olmaya çalışıyorlar. Bu defa değişik tuzaklar, ifsat şebekeleri kurarak isnat ve iftiralarla, hayallerde olmayan şeyleri gerçekmiş gibi göstererek, kuvveti de arkalarına almak suretiyle saldırdılar, saldırıyorlar.

Ama herkes biliyor ki, Hizmet mensupları, bulundukları ülkelerde, rengi, dili, dini ne olursa olsun insanlara değer vermiş, dünya barışına katkıda bulunmuşlardır. Hizmete kaderini adamış bu insanlar, dünyanın hiçbir şeyine tenezzül ve tevessül etmeden bulundukları ülkelerde huzur ve güvenin temsilcileri olmuşlardır. Dünyanın ümidi haline gelen bu ıslahçı nesiller ye’se düşmeden, hakkın temsilcisi olmaya devam etmelidirler.

Hizmetin ideal insan modeli nasıl olmalıdır?

Evvelâ, onu temsil edenler, iman edip söz verdikleri Allah’a (cc) ve Resûlüllah’a (sas) vefalı ve sadık olmalıdırlar. Sahip oldukları sorumluluğu yüklenirken, yolun virajlı ve aşılması zor olduğunu bilmeleri, dünyada külfetsiz nimetin bulunmadığını, ‘Cennetin ucuz, Cehennemin de lüzumsuz olmadığını’, Peygamber yolunun bu tür zorlukları ve sıkıntıları bulunduğunu, gerekirse dünyadan, maldan, yardan, candan geçilmesi gerektiğinin şuurunda olmaları gerekir.

Ölüm dâhil hiçbir şeyden korkmadan davası adına hak bildiği yolda dik durarak, kimseye karşı gayz, kin ve nefret duymadan, imanla Allah huzuruna gidebilme gayreti içinde olmalı ve gaflet içinde perişan insanlığın imdadına yetişebilmek için gayret göstermelidir.

Hizmet mantığında psikolojik ve sosyal etkiler nelerdir?

Hizmet, ona gönül veren insanlarla gerçekleşir. Hizmet ruhunu temsil edenlerin, Allah (cc) ve Resûlullah (sas) yolunda evvelâ kendileri ile Allah arasındaki engelleri kaldırmaları, sonra inandığı istikâmette hakkı tebliğ ve temsil etmeleri gerekir. Onların, Kalp ve kafa bütünlüğü, ruh ve beden, dünya ve ahiret muvazenesini kurmaları ve böylece kabiliyetlerini geliştirip kendilerine güven duymaları ve bir işe yaradıklarına inanmaları esastır.

Dünyaya niye geldiğinin farkında olarak, nefsinin önünde insanlara değer verip, en yakından en uzaklara kadar herkese sevgi, şefkat ve merhametle kucak açarak, toplumun her kesimiyle görüşmelidirler. Zengin-fakir, büyük-küçük, idareci-idare edilen herkesle tanışmalı, kaynaşmalı, içtimai dengeye katma değerde bulunup entegrasyonu sağlamalı ve toplumun da böylece güven ve itimadını kazanmalıdırlar.

Hizmet içinde beklentisi olan her insan, ya bir engele takılır veya yorgun düşüp yolda kalır. Hizmet aşkı, iyi niyet ve samimiyet; yorgunluğu aldığı gibi, engellere takılıp kalmaktan da insanı kurtarır. Müspet hareket etme, devamlı olumlu iş yapma insanın moralini yüksek tutar. Gelecek adına ümit ve sevinci arttırır. Bu ruh hâleti içinde olanların, aile hayatında da huzur ve bereket olur.

Hizmet insanı olmanın asgarî şartları nelerdir?

Hizmet insanı olmak için evvelâ; erkân-ı imaniyeye tereddütsüz ve samimi olarak inanması gerekir. Bu inancını, muhtaç gönüllere tebliğ ve temsille duyurmalı ve sevdirmelidir. Bu yolla, kendi hizmet aşkı ve şevkini de güçlendirmelidir.

Böylesine sağlam bir imandan sonra, salih amellerle hayatını donatmak, hakkı tutup kaldırma mevzunda azimli ve kararlı olmak, neticede bu yolda önüne çıkan engelleri aşabilmek için aktif sabırla hâdiseleri karşılayabilmektir.

Aynı zamanda, vahdet-i ruhiye içinde, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu tesis etmeye çalışmaktır. Şûraya son derece önem vererek, istişaresiz asla iş yapmayarak, zincir halkasına saygılı olunmalıdır. Hususiyle fırtınaların sert estiği bir dönemde ihtilafa sebebiyet verecek her hareketten uzak durmalı ve ne yaparsa yapsın her işini, Allah’ın rızasına bağlayarak hareket edebilmektir.

Hizmet bitti mi? Neden?

Hizmet bitti diyenlerin evvelâ kendileri bitmiştir. Allah (cc) kıyamete kadar davasını devam ettirecektir. İnandığı halde davasına sâhip çıkmayanların yerine, Allah (cc), ceyyid ve cedid yepyeni nesiller yaratacağını, Kur’an-ı Mûciz-ül Beyan’da ifade etmektedir. Mâide sûresi 54.âyette; “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda mücâhede eder ve bu hususta dil uzatan hiçbir kimsenin ayıplamasından korkmazlar. İşte bu, Allah’ın öyle bir lütfudur ki dilediğine verir. Allah vâsi ve âlimdir (ihsanı boldur, her şeyi hakkıyla bilir)” buyrulmaktadır.

Budanan ağacın daha canlı hale gelmesi ve daha iyi meyve vermesi gibi; Cenâb-ı Hak da Anadolu’da yoğunlaşan bu Hizmeti, zâhiren musîbet gibi görünen bu hâdiselerle, hicret yolunu açmış ve dünyanın her tarafına tohum gibi saçmıştır.

Kıyamet kopmadan, Allah bitirmeden Hizmeti kimse bitiremez. Önemli olan ihlâs ve samimiyetle, vefa ve sadâkatle, hizmeti hiçbir şeye âlet etmeden, Allah’ın emanetini alacağı son nefese kadar bu davanın sâhibi olabilmek ve sâhip olacak nesilleri yetiştirebilmektir. Hizmeti bitirmek isteyenler kendileri yok olup gideceklerdir. Herkes gibi kabir onları da beklemektedir. Onlar istemese de Allah (cc), kıyamete kadar Hizmeti devam ettirecektir.

Hizmet ve hicret münasebetini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Allah, Âdem (as) ve Havva validemizi, Cennetten dünyaya hicret ettirmiştir. Bilâhare bu hicret, peygamberler için geçerli olduğu gibi, kâinatın yaratılış vesilesi Efendimizi (sav) ve Ashâb-ı Resûlullah’ı ve onlara tâbî olan ümmet-i Muhammed’den salih kulları da içine almıştır.

Peygamberler ve onların yolunda olanların hepsi Hicret şerefine ermişlerdir. -İnşallah- Kıyamete kadar onlara tâbi olanlar da, (niyetlerine göre) hicretten nasibini alacaklardır.

Hülâsa

Hocamız, ‘Yaşatma Mefkûresi’ makalesinde, ‘Yaşamanın gerçek değeri, yaşatma mefkûresiyle derinleşir, ulvileşir…’ ifadesiyle Hizmeti çok güzel anlatmıştır. Hizmet erleri, çekilen çile ve ıstırapları, ağlamaları dindirebilme adına, bir insan kurtarabilmek için tulumbasını alır yangını söndürmeye koşar.

Hakikatlerden, iman, ahlâk, hayâ gibi cevherlerden mahrum olan, kendilerini dünya zevklerine kaptırmış, ahiretten ve orada karşılaşacağı durumlardan habersiz insanları uyarabilmek için, onları nefsine tercih ederek î’sâr ruhuyla hareket ederler.

Haber Bültenimize Abone Olun
Haber bülteni aboneliğini istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
error: Tüm içerik teliflidir. Kopyalanması yasaktır.